Všeobecné zmluvné podmienky edlznici.sk

 

Obsah

ICharakteristika portálu a jeho prevádzkovateľ
IIRegistrácia používateľa - objednávka služieb, trvanie zmluvy
IIICena služieb, platobné a prevádzkové podmienky
IVPrevádzkové podmienky/Pravidlá používania portálu/Práva a povinnosti
VZáverečné ustanovenia

 

 

I. Charakteristika portálu a jeho prevádzkovateľ
 1. Portál edlznici.sk je verejným internetovým portálom poskytujúcim registrovaným fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám – (ďalej len „používateľ“) webový priestor a administratívny systém, prostredníctvom ktorého si používateľ môže viesť databázu svojich dlžníkov – podnikateľov, zverejnenú v Registri dlžníkov - podnikateľov, generovať automatické upomienky. Portálom poskytuje službu vyhľadania ďalšieho veriteľa toho istého dlžníka – podnikateľa v prípade registrácie viacerých veriteľov toho istého dlžníka na predmetnom portáli, ako aj zasielanie elektronickej pošty a sms dlžníkom – podnikateľom evidovaním  v Registri dlžníkov – podnikateľov s informáciou o ich evidencii v registri.
 2. Prevádzkovateľom portálu edlznici.sk.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) je spoločnosť FAIR PAY s.r.o. IČO: 47603712, IČ DPH: SK2023992190, so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poskytol jeho údaje tretím osobám za účelom analýzy a zistenia jeho potrieb a za účelom zasielania ponúk produktov a služieb.
 3. Používateľ, ktorý nesúhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami prevádzkovateľa, nesmie využívať služby prevádzkovateľa na portáli edlznici.sk. Používateľom je každá osoba - podnikateľ, ktorá sa zaregistruje alebo sa už zaregistrovala a využíva túto službu.
 4. Používateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú dlžníkom uverejnených na stránkach portálu, najmä z dôvodu nepravdivého zverejnenia ich dlhu a za akékoľvek škody, ktoré vzniknú tretím osobám. Za tým účelom sa používateľ zaväzuje nahradiť škodu prevádzkovateľovi portálu ktorú si voči nemu poškodení úspešne uplatnia.
 5. Prevádzkovateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu so záujemcom v prípade, že záujemca:

a/  má u prevádzkovateľa nesplatený záväzok, alebo bol v minulosti v omeškaní s platbou,

b/  úmyselne uviedol nesprávne osobné alebo identifikačné údaje,

c/  sa v minulosti pokúsil o zneužitie siete alebo služieb elektronických komunikácií, alebo  zadal nepravdivé informácie o dlžníkoch,

d/  bez udania dôvodu (neprijatie objednávky)   

 

 

II. Registrácia používateľa - objednávka služieb, trvanie zmluvy  
 1. Registráciou pristupuje používateľ k týmto zmluvným podmienkam a vyslovuje súhlas s ich ustanoveniami a zároveň si tým objednáva služby u prevádzkovateľa portálu www.edlznici.sk - webový priestor a administratívny systém, prostredníctvom ktorého si používateľ môže viesť databázu svojich dlžníkov – podnikateľov, zverejnenú v Registri dlžníkov - podnikateľov a generovať automatické upomienky, dohody o splátkach a uznanie dlhu a službu nájdenia ďalšieho veriteľa k tomu istému dlžníkovi – podnikateľovi v prípade registrácie viacerých veriteľov k tomu istému dlžníkovi na predmetnom serveri, ako aj automatické zasielanie emailov dlžníkom – podnikateľom zavedených do Registra dlžníkov – podnikateľov s informáciou o ich zaradení do registra.
 2. Používateľ prehlasuje, že informácie, ktoré poskytuje do registračného formulára, zodpovedajú skutočnosti.
 3. Používateľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny akéhokoľvek údaju obsiahnutého  v Registračnom formulári, oznámi túto skutočnosť opravou údajov v profile používateľa najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.
 4. Zmluva (registrácia) sa uzatvára na dobu 1 rok. Prevádzkovateľ aktivuje administratívne rozhranie ( odosielanie upomienok pred zverejnením a zverejňovanie dlžníkov ) až po odsúhlasení zmluvných podmienok pri registrácii od Používateľa a po úhrade faktúry odoslanej do emailovej schránky Používateľa v hodnote 96 EUR s DPH. Používateľ môže využiť registráciu prostredníctvom povereného zástupcu Prevádzkovateľa, ktorý po odsúhlasení zmluvných podmienok na portáli edlznici.sk potvrdí, že im porozumel. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že 14 dní pred ukončením platnosti zmluvy (riadnej registrácie po úhrade registračného poplatku) pošle prostredníctvom emailu oznam o blížiacom sa skončení zmluvy (registrácie) a poskytne ďalšie pokyny k predĺženiu platnosti zmluvy o ďalší rok, t.j. pokyny k úhrade. V prípade záujmu zo strany používateľa, môže tento následne uhradiť poplatok a predĺžiť tak platnosť registrácie o 1 rok.
 5. Používateľ je povinný bezodkladne oboznámiť prevádzkovateľa (prostredníctvom emailu zverejnenom v kontaktoch) o chybnom zápise údajov o dlžníkovi ako aj o chybnej výške zverejnenej dlžnej sumy dlžníka a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
 6. Používateľ si je vedomý a vyjadruje výslovný súhlas s tým, že registráciu pred uplynutím zmluvy nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom.
 7. Používateľovi, ktorý porušuje tieto zmluvné podmienky, môže prevádzkovateľ zrušiť registráciu alebo zamedziť mu prístup na portál.
 8. Všetky údaje vložené do systému pri registrácií, pri ďalšom užívaní a v ďalších tlačivách a zmluvách musia byť pravdivé. Registrovaný používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, požiadavky a činnosti urobené cez administráciu na webovom rozhraní www.edlznici.sk. Zneužitie osobných údajov je trestné a v prípade jeho zistenia bude podaný podnet k prešetreniu príslušným štátnym orgánom a prípadne aj trestnému stíhaniu.
 9. Registrovaný používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetko, k čomu dôjde na jeho účte. Za prípadnú stratu hesla alebo jeho prezradenia akýmkoľvek spôsobom nekompetentnej osobe zodpovedá používateľ.
 10. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že mu prevádzkovateľ bude zasielať formou e-mailu informácie o novinkách v ponuke služieb.

 

III. Cena služieb, platobné a prevádzkové podmienky 
 1. Po registrácii používateľa a zaplatení registračného poplatku 96 eur s DPH na účet prevádzkovateľa, poskytne prevádzkovateľ služby uvedené v týchto VZP na obdobie  jedného roka.
 2. Používateľ má  právo prostredníctvom prihlasovacích údajov vo svojom administratívnom rozhraní zadávať údaje o svojich dlžníkoch – podnikateľoch, generovať upomienky, upomienky pred zverejnením, dohody o splátkach, uznania dlhu, ako aj detailne sledovať profily jednotlivých zverejnených dlžníkov – podnikateľov iných veriteľov, vrátane týchto veriteľov. Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o odborné zaškolenie povereným zamestnancom v sídle Používateľa.
 3. Údaje o dlžníkoch  používateľa, ktoré zadá do svojho rozhrania, budú zverejnené v Registri dlžníkov – podnikateľov, t.j. na údaje o týchto dlžníkoch budú môcť nazerať aj tretie osoby. Po zadaní údajov o pohľadávkach budú dlžníkom – podnikateľom používateľa automaticky zasielané oznamy o zaradení do Registra dlžníkov – podnikateľov emailovou formou na email dlžníka a formou sms na mobil dlžníka – podnikateľa zadaný používateľom do registra. 
 4. Používateľ svojou registráciou na portáli www.edlznici.sk vyjadril súhlas s automatickým zasielaním emailov jeho dlžníkom – podnikateľom zadaným do jeho rozhrania s oznamom o zaradení do Registra dlžníkov – podnikateľov vrátane údajov o veriteľovi, ktorý daného dlžníka – podnikateľa do registra zadal alebo sa priradí k danému dlžníkovi – podnikateľovi ako ďalší veriteľ.
 5. Za aktiváciu služby serveru www.edlznici.sk prostredníctvom elektronického formulára prevádzkovateľovi (registračný poplatok) musí byť uhradená suma 96 EUR s DPH. V prípade, ak používateľ registračný poplatok neuhradí do 15 dní od vystavenia zálohovej faktúry, platí, že nemá záujem o registráciu a tá mu bude automaticky zrušená.
 6. Prevádzkovateľ je povinný do 10 dní od pripísaní registračného poplatku na účet  Prevádzkovateľa doručiť Používateľovi vyúčtovaciu faktúru mailom k zálohovej faktúre.   

 

IV. Prevádzkové podmienky / Pravidlá používania portálu / Práva a povinnosti
 1. Prevádzkovateľ zaistí na základe odsúhlasených obchodných podmienok pre používateľa prevádzku webového systému, na ktorom bude poskytovaná služba užívateľovi.
 2. Používateľ berie na vedomie, že služby sú poskytované výhradne pre jeho potrebu a nesmie ich využívanie umožniť tretím osobám bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorú prevádzkovateľovi spôsobí  v dôsledku akéhokoľvek neoprávneného využívania poskytnutých služieb.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite ukončiť sprístupnenie služieb podľa obchodných podmienok, keď používateľ poruší tieto podmienky.
 4. V súvislosti s poskytovanými službami môže dôjsť k ich dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu ich kvality. V takomto prípade prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré používateľovi alebo tretím osobám vzniknú nefunkčnosťou siete alebo serveru, poškodením, stratou alebo únikom dát.
 5. Prevádzkovateľ má právo u používaných hardwarových zariadení a u ktorejkoľvek služby na plánovanú odstávku k vykonaniu preventívneho a nutného bezpečnostného upgradu softwaru, celkovej údržby, výmeny hardwaru.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prekážky, ktoré nastali nezávisle na jeho vôli a bránia mu v plnení jeho povinností. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu trvania prekážky, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi alebo tretím osobám za škody, vrátane nároku na náhradu ušlého zisku, ktoré im vzniknú v súvislosti s prerušením dodávky služieb, keď dôjde k prerušeniu kvôli plánovanej odstávke vyššie opísanej, zásahom z vyššej moci, zneužitím poskytovaných služieb tretími osobami, alebo ich nelegálnymi zásahmi.
 8. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorú prevádzkovateľovi a prípadne tretím osobám spôsobil najmä tým, že na serveri prevádzkovateľa bude spúšťať nevhodné a preťažujúce skripty znižujúce rýchlosť odozvy stroja u prevádzkovateľa. Používateľ je povinný využívať služby výhradne prostredníctvom zabezpečeného internetu.
 9. Používateľ v plnej miere zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť ním zadaných údajov do systému, najmä do Registra dlžníkov – podnikateľov. V prípade nepravdivosti údajov, ktoré zverejnil ohľadom daného dlžníka – podnikateľa, zodpovedá za škodu alebo poškodenie dobrého mena, ktoré danému dlžníkovi spôsobil.
 10. Používateľ zodpovedá za aktualizáciu ním zverejnených údajov. Používateľ súhlasí so zasielaním e-mailovej výzvy v mesačných intervaloch o nutnosti aktualizácie údajov jeho dlžníkov – podnikateľov. Používateľ je povinný v prípade zmeny skutočností ohľadom jeho pohľadávky (zánik, iná zmena) tieto zmeny preniesť aj do systému portálu www.edlznici.sk.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek vyzvať používateľa k predloženiu dokumentov, ktoré ho oprávňujú k tomu, že zadal predmetné údaje do systému ku konkrétnemu dlžníkovi. V prípade, ak používateľ prevádzkovateľom vyžiadané dokumenty nepredloží do 7 dní odo dňa zaslania výzvy na ich predloženie a tým vzniknú dôvodné pochybnosti o pravosti používateľom zadaných údajov, prevádzkovateľ portálu vykoná výmaz dlžníka – podnikateľa z Registra dlžníkov až do doby, keď používateľ doklady predloží.
 12. Prevádzkovateľ v prípade výzvy orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu alebo iného oprávneného orgánu predloží všeobecné zmluvné podmienky v skrátenej verzii potvrdené používateľom, údaje o IP adresách, cez ktoré sa používateľ prihlásil do portálu ako aj ďalšie štátnymi orgánmi vyžiadané údaje.
 13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedoručenie oznamov používateľovi, či jeho dlžníkovi – podnikateľovi e-mailovou formou v prípade, ak ich e-mailové adresy boli používateľom do systému nesprávne zadané alebo neboli v čase zaslania oznamov aktuálne.
 14. Používateľ nie je oprávnený a zakazuje sa mu:
 • previesť zmluvu na iného záujemcu bez predchádzajúcej písomnej žiadosti, s ktorou má prevádzkovateľ právo nesúhlasiť, pričom nesúhlas je pre používateľa záväzný,
 • predávať alebo prevádzať práva akejkoľvek zo služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa,
 • používať prístup na portál k účelom nezákonným alebo iným, pre ktoré je určený,
 • poškodzovať, alebo pozmeňovať software prevádzkovateľa najmä jeho kopírovaním alebo klonovaním,
 • ponúkať alebo šíriť obsah databázy www.edlznici.sk mimo dohodnuté pravidlá a obsah, ktorý sa netýka pohľadávok Používateľa,
 • šíriť informácie, ktoré poškodzujú dobré meno prevádzkovateľa alebo jeho pracovníkov,
 • porušovať autorské a iné práva tretích osôb, vrátane duševného vlastníctva,
 • používať a šíriť nástroje, ktoré by ohrozovali bezpečnosť databázy www.edlznici.sk, robiť kópie systému alebo ho iným spôsobom nepovolene šíriť s výnimkou kópií profilov svojich dlžníkov,
 • zadávať do systému nepravdivé informácie,
 • zadávať do systému údaje o dlžníkoch – fyzických osobách – nepodnikateľoch, čím by mohla byť porušená ochrana osobných údajov fyzických osôb; v opačnom prípade používateľ v plnej miere zodpovedá za škodu takto vzniknutú, resp. za porušenie zákonných ustanovení.

 

V. Záverečné ustanovenia
 1. Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke www.edlznici.sk.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť alebo doplniť ustanovenia zmluvných podmienok. O všetkých dodatkoch alebo zmenách zmluvných podmienok bude používateľ informovaný a budú mu zapracované do textu a budú zapracované aj v písomných dodatkoch.
 3. Používateľ nie je povinný dodatky a zmeny odsúhlasiť. V takom prípade sa prevádzkovateľ a používateľ naďalej riadia podľa zmluvných podmienok aktuálnych v čase registrácie.
 4. Obsah na www.edlznici.sk je chránený autorským právom. Jeho prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie alebo jeho časti akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.
 5. V prípade doručovania správ prostredníctvom elektronickej pošty platí, že správa bola druhej strane doručená tretím dňom po jej odoslaní.
 6. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu vzájomne sa informovať o zmenách svojich kontaktných údajov (sídla, adresy, telefónnych čísiel, čísla faxu, e-mailovej adresy a pod.).
 7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a uzatvárajú ju slobodne, bez nátlaku a potvrdzujú, že táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na www.edlznici.sk a používateľ k nej pristúpil registráciou  v systéme www.edlznici.sk.   

FAIR PAY s.r.o.

V Bratislave dňa 1.3.2016

<

POSILA s. r. o.

Sme spoločnosť, ktorá dodáva kancelárske potreby a reklamné predmety POSILA s. r. o.
Online službu eDlznici.sk sme využili na vymoženie pohľadávky, ktorú sme nevedeli dlhú dobu vymôcť od nášho zákazníka. Nereagoval na naše výzvy, ktoré sme mu zasielali. Na prekvapenie, keď sme zadali jeho pohľadávku do online systému nám od neho boli pripísané prostriedky na náš účet do necelej ⏰ 1hodiny ⏰. Sme veľmi spokojní s týmto systémom, ktorý tu máme. Systém je úplne jednoduchý a priateľský a veľmi úspešný a hlavne automatický, kde sa nemusíme o nič starať. My len zadáme pohľadávku a všetko ide automaticky a máme o všetkom prehľad.
Ďakujeme portálu eDlznici.sk za efektívne vymáhanie pohľadávok.

POSILA s. r. o.
www.posila.sk

KOMPAVA s.r.o.

Sme spoločnosť ktorá vyrába výživové doplnky a poskytuje služby v oblasti zdravého životného štýlu nielen pre
športovcov ale pre každého kto chce zdravo žiť a cítiť sa fit.
Samozrejme sa aj my stretáme s vymáhaním pohľadávok a urgovaním úhrad.

Zákazníci väčšinou vôbec na upomienky a výzvy nereagujú alebo iba sľubujú úhrady nezaplatených faktúr.
Preto sme veľmi vďační portálu eDlznici.sk za poskytnutú možnosť, vďaka ktorej nám boli vyplatené
faktúry dávno po splatnosti.
Od ich zverejnenia boli platby na účte do troch dní.
Výborná a kvalitná služba, ďakujeme.

KOMPAVA s.r.o.
www.kompava.sk

PRIMAPEK


Dobrý deň,
sme spoločnosť s vyše 30 ročnou históriou vo výrobe pekárenských výrobkov.
Ako v každom podnikaní tak aj v našom sa stretávame s neplatičmi. Náš obchodný partner nám dlžil vyše 20 000€ za dodaný tovar. Vyše dvoch mesiacov sa stále vyhováral a nevedel zaplatiť ani len časť dlhu. Tak sme využili služby portálu edlžníci.sk a výsledok ich služby nás veľmi milo prekvapil.
Do hodiny od upozornenia o začatí vymáhania a následného zverejnenia ako NEplatiča nás náš obchodný partner kontaktoval s tým, že hneď uhradí a cca o 2h bola dlžná suma na našom účte!
Vďaka tejto efektívnej službe sme sa dostali k svojim peniazom oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako sme čakali.

Ďakujeme!

PRIMAPEK

Royaldom s.r.o.

Royaldom stavebniny nie je len predajňa stavebnín, ale svojimi nadštandardnými službami a servisom pozdvihla predaj stavebného materiálu a služieb na vyššiu úroveň.

Ďakujeme za spoluprácu pri správe pohľadávok. Oceňujeme najmä ⏰ rýchlosť procesu akým portál eDlznici.sk funguje.

Royaldom stavebniny
www.royaldom.sk

VSM Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o.

Mali sme dlžníka, ktorý vyše roka nekomunikoval, nepreberal poštu. Preto sme sa rozhodli využiť služby portálu edlznici.sk online vymáhanie pohľadávok. Už ⏰13. deň nás dlžník sám kontaktoval a uhradil časť svojho dlhu. Odporúčam všetkým túto VEREJNÚ TABUĽU HANBY.

Ďakujeme za veľmi rýchlu a efektívnu službu.

S pozdravom

VSM Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o.
www.vsmsro.sk

BESRENT s.r.o

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje prenájom a predaj stavebnej mechanizácie a príslušenstva za výhodné ceny. Využili sme služby eDlznici.sk, dlžníci sa nám ozvali takmer ⏰ okamžite. Ďakujeme za vašu rýchlu, lacnú a efektívnu službu.

S pozdravom Ján Hrčka

Rastislav Hluchý
Chcem sa poďakovať a zároveň odporučiť skvelý tím eDlžníci.sk.

Som malý živnostník pre ktorého je každé jedno euro vzácne. Nakoľko som spravil službu a po svoje ťažko zarobené peniaze som sa nevedel dostať.

Firme boli poslané 4 faktúry, dve doručené osobne do rúk majitela a veľa sľubov ako to bude rýchlo zaplatené. Firma mi dlhovala 260eur skoro rok bez pár dní. Poviem vám pravdu že už som bol zmierený že svoje peniaze už nikdy neuvidím. Nasťastie mi bolo odporučené aby som využil online vymáhanie eDlžníci.sk. Naozaj mi pomohli, od pridania dlžníka na ich web a spustení online vymáhania som mal už za dva pracovné dni peniaze na účte. Ešte raz sa chcem poďakovať tímu eDlžníci a odporúčam všetkým, ktorý sa nevedia dostať po svoje peniaze

Rastislav Hluchý
Nové Mesto nad Váhom

Jaroslav Gajar

Nákladná doprava, Stará Turá

Sme firma zaoberajúca sa prepravou tovaru a využili sme službu portálu edlznici.sk ako najjednoduchšiu mimosúdnu formu vymoženia faktúr po splatnosti. S online systémom vymáhania sme maximálne spokojní, keďže z 20 pridaných faktúr (4-5rokov po splatnosti) sme do ⏰ 2 týždňov zaznamenali platbu u 7 z nich! Vrelo odporúčame využiť túto službu portálu edlznici.sk, vďaka ktorej sme sa dostali k svojim peniazom v ktoré sme už pomaly nedúfali.

BCO media

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje konzultačné a poradenské služby pre podnikateľov. Využili sme služby eDlznici.sk. Pohľadávky, ktoré sme nevedeli vymôcť niekoľko mesiacov, klient sa neozýval, neodpovedal na žiaden mail, správu, telefonát... po nahraní faktúry do Vášho systému bola faktúra na ⏰ druhý deň, po niekoľko mesačnom omeškaní, uhradená. Celý proces trval len 16 hodin, Ďakujeme za vašu rýchlu, lacnú a efektívnu službu.

Business Cloud
www.businesscloud.me

B&T STAV s.r.o.

Som majiteľom spoločnosti, zaoberajúcej sa stavebnou činnosťou a prenájmom lešenia. V stavebníctve sa veľmi často stretávam s meškajúcimi platbami a nezaplatenými faktúrami. Rozhodol som sa využiť eDlžnící.sk na základe odporúčania známeho. Táto služba ma veľmi prekvapila, klient uhradil nezaplatenú faktúru ⏰ 7 deň od zverejnenia na vašom portáli. Ďakujem za veľmi rýchlu a efektívnu službu.

p. Bocán - majiteľ

DOMUS Group s.r.o.

Dobrý deň.
Chcem vám touto formou poďakovať za vaše služby. Náš dlžník nám po roku a pol konečne zaplatil. A všetko to trvalo len ⏰ tri týždne od registrácie u vás. Ešte som sa nestretol s tak lacnou a efektívnou alternatívou vymáhania dlhou. Váš prístup a efektivitu preto hodnotím číslom 10 - čo je to najlepšie možné hodnotenie.Ďakujem a nech sa darí.

S pozdravom
Martin Kmeč

Techno-Plast s.r.o.

Dobrý deň.

Som majiteľ stavebnej firmy Techno-Plast s.r.o.. Túto službu som sa rozhodol využiť na nášich dlžníkov s ktorými som stratil trpezlivosť. Na moje veľké, ale milé prekvapenie sa nám ozval náš dlžník ⏰ 7 deň po tom čo sme využili túto službu online vymáhania. Rok sa nevedel ozvať a zrazu to išlo.

Ďakujem vám a prajem veľa úspechov.

Jozef Fabuľa

FA MAPS, Chtelnica

Vážení pracovníci portálu eDlznici.sk.
Ostal som veľmi milo prekvapený, že aj dlhodobí dlžníci zareagovali na Vaše automatizované e-mail a SMS upomienky hneď po zadaní pohľadávky do vášho systému.
Mám osobnú skúsenosť s dlžníčkou, ktorá mi nereagovala na telefonáty a osobnému stretnutiu sa vždy vyhla.
No po zadaní do systému eDĺžníci sa mi ⏰ hneď ozvala a bola ochotná veci riešiť. Nechcela svietiť na vašom portáli ako dlžníčka.
Ďakujem vám za takúto užitočnú a účinnú online formu vymáhania pohľadávok.

www.famaps.sk

>
Celková suma pohľadávok 1 051 276 EUR
Vymožené pohľadávky 471 026 EUR